என்னைப் பற்றி

Meet our AuthorsPayOffers.inTamil-English bilingual webmagazine Dedicated to Education of Children - best viewed in 1280x800 Screen Resolution
To display talents of children and develop personality through stories, poems, songs etc. is our objective. Our contents meet the taste of elders also. A section on Tamil Computing and Learning guides the users to create Tamil contents in their personal computers and learn Tamil through Azhagi the Easiest and Fastest Tamil word processing and transliteration software.        Bring out the child in you...
 Facebook Twitter More...


Easiest and Best

Back Issues

FIGHT CORRUPTION


NOTICE

மழலைகள்

PayOffers.in

Vishu Kani Ashamsagal
தமிழ்த்திரு நாடுதன்னைப் பெற்ற எங்கள்
தாயென்று கும்பிடடி பாப்பா
துன்முகி ஆண்டே வந்திடு
- T.S. Swaminathan
 துன்முகி ஆண்டே வந்திடு வந்திடு

துன்முகி ஆண்டே வந்திடு வந்திடு
பொன்வர மெல்லாம் தந்திடு தந்திடு
துன்முகி யென்ற உன்பெயர் கண்டு
உன்னிட மச்சம் கொள்பவ ருண்டு
உன்னை ஒருமுறை கண்டுளேன் நானும்
அன்னாள் நானொரு கல்லூ ரிமாணவன்
உன்னுடன் கழித்துளேன் ஓராண்டு முழுதும்
இன்முக முடையவள் நீயென அறிவேன்

இந்நாள் வந்திடும் துன்முகி நீயும்
இந்நாட் டுக்கு வளமெலாம் சேர்ப்பாய்
வானம் பொழியும் பூமியும் விளையும்
மானம் காத்து மாந்தர் மகிழ்வர்
என்றும் அமைதி நிலவிடும் நாட்டில்
என்றே கூறினர் சோதிட மறிந்தோர்
பழையன கழித்து புதியன ஏற்க
வழக்கம் போலே காத்துளோம் நாங்கள்.

அறுபது ஆண்டுக் கொருமுறை வருவாய்
பிறகு நீயும் எங்கோ செல்வாய்
ஒருவர் பின்னே ஒருவ ராக
வருவீர் நீவிர் அறுபது பேரும்
என்னே ஒற்றுமை! என்னே ஒழுங்கு!
என்னே உங்கள் கருணை யதுவும்!
துன்முகி ஆண்டே வந்திடு வந்திடு
பொன்வர மெல்லாம் தந்திடு தந்திடு

து.சு.சுவாமிநாதன்


Post your comments to Facebook


Cloud Solution for WordPress | Cloudaccess.net
Tell A Friend!
Type In Your Name:

Type In Your Email:

Your Friend's Email:

Your Comments:

Receive copy:

to mazhalaigal@gmail.com    Give your Feedback     Take a Quiz

Submit your content by mail to: mazhalaigal@gmail.com     Free Software Every Day     Free world Clock
Designed and maintained by AKR Consultants